Fraudebeleid

Ook verzekeraars hebben te maken met misleiding. Bijvoorbeeld als bij de aanvraag voor een verzekering verkeerde of onvolledige informatie wordt gegeven. Niet ontdekte misleiding heeft invloed op de prijs van een verzekering. Daar bent u als eerlijke klant de dupe van. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen.

Voorkomen van fraude

Van verzekeringsfraude is sprake als iemand bij het afsluiten van een verzekering of indienen van een claim met opzet een verzekeraar misleidt om een uitkering te krijgen waar eigenlijk geen recht op is. Als wij onterecht uitkeren aan fraudeurs, zijn eerlijke klanten zoals u daar de dupe van. Dan betaalt u namelijk te veel voor uw verzekering. Dat wil TAF voorkomen. Daarom zijn we actief in het voorkomen van fraude. Bijvoorbeeld door bij een aanvraag voor een verzekering goed te onderzoeken met wie we zaken gaan doen. En door duidelijke vragen te stellen bij of na het indienen van een claim. Als er een redelijke twijfel is over de vraag of een claim of aanvraag terecht is, kan TAF een onderzoek doen en gebruikmaken van relevante informatie uit verschillende databanken. Deze databanken vallen onder de privacywetgeving en zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het gebruik van de gegevens uit deze databanken gelden strikte regels.

Wat als fraude wordt vastgesteld?

U vertrouwt TAF. Als er iets gebeurt, rekent u erop dat u (of uw nabestaande) de uitkering krijgt waar u (of uw nabestaande) recht op heeft. Andersom moet TAF er ook op kunnen vertrouwen dat wat klanten of nabestaanden vertellen, waar is. Blijkt dat niet het geval en wordt fraude vastgesteld? Dan zal TAF het verzoek om uitkering afwijzen en kunnen wij de kosten van fraudeonderzoeken verhalen op de klant. Ook hebben wij het recht om de verzekering te beëindigen. Daarnaast kan (bijvoorbeeld na geconstateerde fraude bij het afsluiten van de verzekering) TAF de fraude melden aan branchegerelateerde databanken. Op die manier wordt voorkomen dat iemand die fraude heeft gepleegd zich zomaar ergens anders weer verzekert. En wordt ook voorkomen dat klanten van andere verzekeraars meebetalen aan frauduleus gedrag. 

Wij vinden dat frauduleus handelen niet mag lonen. Daarom zijn wij alert op fraude en treden streng op tegen fraudeurs. In het belang van al onze eerlijke klanten en in het belang van een integere verzekeringsbedrijfstak.

Terug